ILO avslutade årets möte den 11 juni. Ett av besluten var att uppgradera två konventioner, vilket jan få konsekvenser för arbetsmiljön i hela världen.

ILO avslutade årets möte den 11 juni. Ett av besluten var att uppgradera två konventioner, vilket jan få konsekvenser för arbetsmiljön i hela världen.

FN-organ ska fokusera på bättre arbetsmiljö

Ett stort genombrott. Så beskriver flera FN:s arbetslivsorgan ILO:s beslut om att uppgradera två konventioner som ökar fokuset på en bättre arbetsmiljö. Men några kännbara straff finns inte för de länder som struntar i ILO:s konventioner.

– Det finns ingen domstol som kan döma över alla länder i världen, det finns ingen gud som kan bestämma vad som är fel eller rätt. Vi har ILO och där finns ett övervakningssystem, säger TCO-juristen Lise Donovan.

Hon har precis kommit hem från Genève i Schweiz. Där har FN:s arbetslivsorgan ILO avslutat sitt årliga möte. Hon är som flera andra fackliga företrädare upprymd över att två internationella konventioner har uppgraderats och blivit så kallade kärnkonventioner. 

– Det kan påverka hela världens arbetsmiljö, säger hon. 

För en utomstående kan det verka krångligt, men så här är det:

I FN-organet ILO finns stater, fack och arbetsgivare representerade. De träffas varje år och lägger en grund för den globala arbetsmarknaden. Genom att anta konventioner och rekommendationer försöker de få bort slavarbete, komma överens om att motverka diskriminering och rätten för anställda och arbetsgivare att organisera sig samt en mängd andra frågor.  

Kärnkonventioner berör alla

I dag finns 190 konventioner som länder uppmanas att skriva under och följa. ILO har också angett fyra områden som är extra viktiga; slav- och barnarbete, diskriminering och rätten för företag och anställda att organisera sig. Dessa fyra områden styrs av åtta kärnkonventioner. Alla 187 länder som är med i ILO måste följa dessa.

På årets ILO-möte kom man överens om att uppgradera två gamla konventioner – 155 och 187 – till kärnkonventioner. Dessa anger vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön samt vad som bör göras för att få en bättre arbetsmiljö.

– De länder som saknar en arbetsmiljölagstiftning och där det inte är möjligt att vägra att utföra arbeten som är farliga för liv och hälsa kan tvingas ändra sig, förklarar Cyrene Waern på LO:s internationella enhet.

Tre miljoner dör på jobbet

Varje år dör nästan tre miljoner människor på på olika arbetsplatser. Tiotals miljoner skadas eller blir sjuka.  ILO vill vända utvecklingen genom att göra god arbetsmiljö till en rättighet.

När konventionerna nu uppdaterats innebär det att FN-organet ska vaka extra noga över att konventionerna följs. Om ett land inte gör det riskerar de att hängas ut på FN-organets ”skamlista”. 

Varje år läggs ett drygt 20-tal länder ut på denna lista som är det närmaste man kan komma en global arbetsdomstol. 

TCO-juristen Lise Donovan säger att det nya beslutet innebär att ILO:s övervakningssystem nu ska granska globala arbetsmiljöfrågor noggrannare än tidigare.

Men ILO har många gånger dömts ut som tandlöst. FN-organet kan inte döma ut böter eller andra kännbara straff. Trots att ILO slagit fast att slav- och tvångsarbete inte ska få förekomma och att barn inte ska jobba så sker det i dag i stor omfattning. 25 miljoner arbetar i dag under slavliknande villkor.

Samtidigt anstränger sig länder för att undvika den negativa uppmärksamhet som det innebär att hamna på ”skamlistan”. Att konventionerna om arbetsmiljö nu uppgraderas får även andra konsekvenser.

När EU till exempel ska sluta ett handelsavtal så kan unionen kräva att länder ska leva upp till ILO:s kärnkonventioner. När konventionerna utökas till att omfatta arbetsmiljö så blir det en press på länderna att förbättra arbetsmiljön. 

– Om land inte följer det så finns en möjlighet att bryta avtalet. Dessutom har vi nu en möjlighet att påverka våra svenska företag att skriva in dessa i sina avtal och sina uppförandekoder, säger Cyrene Waern på LO.

ILO

ILO är ett trepartsorgan som samlar regeringar, arbetsgivare och fackföreningar. Huvudkontoret ligger i Genève, Schweiz. Parterna lägger en grund för den globala arbetsmarknaden genom att ta fram konventioner och rekommendationer. ILO har hittills antagit 190 konventioner och 206 rekommendationer.

Det finns fyra särskilt viktiga områden som vardera har två konventioner kopplade till sig, de så kallade kärnkonventionerna. Dessa är: Förenings- och organisationsrätten samt rätten att förhandla kollektivt, vilket gäller både arbetsgivare och arbetstagare – konventionerna 87 och 9. Avskaffande av slav och tvångsarbete – konventionerna 29 och 10. Avskaffande av värsta formerna av barnarbete och införande av minimiåldrar för vissa arbeten – konventionerna 138 och 182. Regler om diskriminering i arbetslivet – konventionerna 100 och 111 

Under årets ILO-möte kom FN-organet fram till att uppgradera två konventioner –  155 som handlar om arbetsskydd och arbetsmiljlö samt 187 som är ett ramverk för att främja god arbetsmiljö – till kärnkonventioner. 

 Källor: ILO, TCO, LO

Mer läsning