Mdoeraternas Europaparlamentariker Tomas Tobé, och riksdagsledamöterna Hans Wallmark (M) och Magdalena Schröder (M) vill se en reformerad biståndspolitik. 

Mdoeraternas Europaparlamentariker Tomas Tobé, och riksdagsledamöterna Hans Wallmark (M) och Magdalena Schröder (M) vill se en reformerad biståndspolitik. 

”Bildar Moderaterna regering vill vi reformera biståndspolitiken”

Vid ett regeringsskifte vill Moderaterna fokusera biståndet på global hälsa, förvaltning och humanitära insatser. Det skriver partiets riksdagsledamöter Hans Wallmark, Magdalena Schröder och Europaparlamentariker Tomas Tobé i en replik på Socialdemokraternas debattartikel.

Coronapandemins konsekvenser för människor världen över ställer stora krav på biståndspolitiken. Sveriges engagemang måste nu tydligt inriktas mot insatser som bekämpar fattigdomen och som åter får igång tillväxten i världen.

Framgångsrika vaccin, förbättrad hälso- och sjukvård och ny teknik för minskade klimatutsläpp är helt avgörande för vår möjlighet att uppnå biståndspolitikens mål. Det handlar i grunden om en utveckling som drivs av enskilda människor och företag med idéer och ambitioner som tillåts växa.

Att snabbt återgå till tillväxt kommer att vara av stor betydelse för världens fattigaste länder. Sverige och EU kan göra skillnad.

Bildar Moderaterna regering önskar vi reformera biståndspolitiken. Vi vill stärka planeringsförutsättningarna genom en biståndsram, på samma sätt som med forsknings- eller infrastrukturpropositionen. Nuvarande system som syftar till att betala ut ”rätt summa” pengar är inte en rationell styrningsmodell. Vi vill fokusera på resultaten.

Sveriges samlade engagemang i världen måste också gå hand i hand. Det gäller såväl svenska utrikespolitiska prioriteringar om att stå upp för den liberala demokratin som att möta migrationspolitiska utmaningar. Det handlar inte om kortsiktiga intressen, som Socialdemokraterna skriver, utan om en förmåga att möta långsiktiga utmaningar i såväl Sverige som utomlands.

Ett viktigt fokus för den svenska biståndspolitiken måste nu vara att nå de globala målen i Agenda 2030 och driva på för en tydlig tillväxtagenda. Det handlar om att stärka länders förmåga att stå på egna ben, exempelvis genom rådgivande insatser kring hur man bygger upp fungerande lantmäteri, vilket stärker äganderätten – en grundförutsättning för utveckling.

Det handlar också om hur man bedriver en fungerande riksrevision, för att skapa en god förvaltningskultur i staten – fri från korruption. Denna typ av insatser är av stor vikt.

Ytterligare ett prioriterat område för en moderatledd regering kommer vara det globala hälsoarbetet. Satsningar som bidrar till en fungerande mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) eller vaccinationer, liksom en ökad beredskap att hantera utbrott av sjukdomar.

Det globala hälsoarbetet har en viktig bäring på länders sociala och ekonomiska utveckling. Utvecklingssamarbete inom global hälsa leder till tydliga resultat och är förhållandevis enkelt att mäta och följa upp, exempelvis hur många barn som vaccinerats.

Ett välfungerande globalt hälsoarbete kräver ett svenskt engagemang i de internationella organisationerna. Men vi måste betydligt bättre än idag fokusera det svenska engagemanget och driva en tydlig agenda med krav på effektivitet, ansvarsutkrävande och bekämpning av alla former av korruption.

Vi måste arbeta nära andra demokratier och stå upp för öppenhet och transparens. Det gäller inte minst i viktiga organ såsom Världshälsoorganisationen (WHO).

Det minskade demokratiska utrymmet i världen ställer stora krav på Sveriges förmåga att driva demokratifrågor och att i grunden utmana de auktoritära systemen. Att värna den liberala demokratin och rättsstatens principer ska alltid vara vägledande principer.

Socialism har inte i något land producerat annat än problem, svårigheter och umbäranden. Vi moderater har alltid stått upp för fri ekonomi, politisk pluralism och rättsstat – även utomlands och på andra kontinenter!

Även det humanitära biståndet behöver prioriteras högre än idag. Det är ofta dessa typer av insatser, som syftar till att rädda liv och lindra nöd, som människor föreställer sig när man talar om bistånd.

En förhållandevis liten andel av skattebetalarnas pengar går till humanitära insatser. Det vill vi ändra på.

Det finns stora skiljelinjer i svensk biståndspolitik. Moderaterna erbjuder ett alternativ med konkreta satsningar inom områden som gör skillnad på riktigt och bidrar till tillväxt och utveckling. Det kommer vara helt avgörande för världen när vi ska ta oss ur pandemin.

Hans Wallmark, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (M)
Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)
Magdalena Schröder, riksdagsledamot, Utrikesutskottet (M)