Okraodlarna Joyce, Franklin och Victoria, visar delar av skörden i Mem Chemfre, i östra Ghana 2020. Idag uppmärksammas World Hunger Day av organisationen The Hunger Project.

Okraodlarna Joyce, Franklin och Victoria, visar delar av skörden i Mem Chemfre, i östra Ghana 2020. Idag uppmärksammas World Hunger Day av organisationen The Hunger Project.

”Investera i småbrukarna för en värld fri från hunger”

I skuggan av pandemin tvingas allt fler människor leva hungriga, utan mat för dagen. Utvecklingen kan stoppas, med hjälp av världens småbrukare, skriver Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.

Publicerad:

690 miljoner människor lever idag i kronisk hunger, och majoriteten av dem är småbrukare. Enligt FN:s organisation för jordbruksutveckling, IFAD finns idag 500 miljoner småbrukare världen över, mer än hälften är kvinnor.

De producerar 80 procent av all mat som konsumeras i Asien och Afrika söder om Sahara. Tillsammans sysselsätter de mer än två miljarder människor.

Pandemin har försatt dessa 500 miljoner småbrukare i en ökad utsatthet och spätt på klyftan mellan små och stora aktörer. Restriktioner har försvårat den lokala handeln när marknader tvingats stänga ner och transporter och resor förbjudits, men samtidigt som pandemin blottlagt brister i livsmedelssystemen har den också synliggjort vikten av det lokala och småskaliga jordbruket för att säkerställa matförsörjning till alla.

Innan pandemin var de största utmaningarna för småbrukare de plötsliga väderomslag som orsakas av klimatförändringarna; de allt längre torrperioderna och mer oregelbundna regnperioder som leder till fler och fler uteblivna skördar. Själva bidrar småbrukarna knappt till några ökade utsläpp, men måste hela tiden anpassa sina metoder efter förändringarna.

The Hunger Project arbetar tillsammans med småbrukare och lokala samhällen för att bygga hållbara och jämställda system för bland annat jordbruk, alltid med målet att öka självförsörjningsgraden hos invånarna. Utmaningarna är olika beroende på den lokala kontexten, men oavsett plats ser vi dagligen exempel på innovativa arbetssätt som gynnar både människa och planet – som ju går hand i hand. Dessa lokala lösningar kan och bör inspirera fler och synsätten bör vara i fokus när hållbara livsmedelssystem diskuteras.

Ett exempel är det agroekologiska jordbruket, som handlar om att skapa ett produktivt jordbrukssystem och samtidigt bevara en balans i ekosystemet. Småbrukarna främjar biologisk mångfald bland annat när de använder traditionella fröer som finns naturligt i området och därför är anpassade efter de lokala förutsättningarna.

För att få en variation av fröer organiseras lokala marknader där fröerna kan säljas, bytas och hyras. Genom att dessutom växla grödor från säsong till säsong blir jorden bördigare och risken för jorderosion minskar.

Samtidigt minskar beroendet av bekämpningsmedel, eftersom många skadeinsekter dör när man byter gröda. Det i sin tur bidrar också till en ökad biologisk mångfald och mer motståndskraft mot oförutsedda väderomslag. Resultatet blir en positiv spiral när den biologiska mångfalden gör jorden bördigare samtidigt som småbrukarna kan bygga upp frö- och matbanker med olika grödor att processa, byta och sälja över tid.

Det här är bara ett exempel, och livsmedelssystemen omfattar förstås mer än de småskaliga jordbruken. Men det finns mycket att hämta från dem i form av hållbara lösningar för matförsörjning som gynnar både människor och planet.

För tio år sedan instiftade The Hunger Project, World Hunger Day den 28 maj. Då minskade hungern i världen trots att världsbefolkningen ökade. Nu går trenden åt motsatt håll och vi behöver än en gång påminnas om att en värld fri från hunger, med hållbara livsmedelssystem, är möjlig.

Om vi börjar med att investera i småbrukarna, för att möjliggöra för fler att bli självförsörjande, och samtidigt tar tillvara på deras lösningar kan vi skapa det hållbara livsmedelssystem som vår planet och befolkning behöver, där ingen lämnas utanför.

Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.