Det behövs mer satsningar på fredsbevarande åtgärder, skriver Elizabeth Spehar, assisterande generalsekreterare vid FN:s Peacebuilding Support Office och Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Det behövs mer satsningar på fredsbevarande åtgärder, skriver Elizabeth Spehar, assisterande generalsekreterare vid FN:s Peacebuilding Support Office och Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

”Investeringar i fred och konfliktförebyggande är viktigare än någonsin”

Trots de dystra framtidsutsikterna så finns det hopp. Men världen måste satsa mer på konfliktförebyggande åtgärder, skriver de två assisterande generalsekreterarna i FN, Elizabeth Spehar och Ulrika Modéer.  

För ett par veckor sedan samlades forskare, experter och partners från hela världen i Stockholm för det årliga Stockholmsforumet för fred och utveckling som anordnades av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och svenska utrikesdepartementet för nionde gången. Föga förvånande präglades konferensen av de många komplexa och svåra utmaningar som världen står inför: krig och konflikter, pandemin och dess socio-ekonomiska konsekvenser, klimatförändringar – ja, listan kan göras lång. 

I maj nådde vi en oroande milstolpe: 100 miljoner människor – över en procent av världens befolkning – är nu på flykt från sina hem på grund av förföljelse, konflikter och våld. Under 2022 beräknas 274 miljoner människor behöva humanitärt bistånd, till stor del till följd av våld och effekterna av klimatförändringar. Den prognosen gjordes dessutom före den tragiska utvecklingen i Ukraina med ett krig i Europa som skakat om vår normbaserade världsordning – inskriven i FN-stadgan – i grunden. Mänskliga rättigheter och internationell rätt är under angrepp. Årtionden av utveckling går förlorad och konflikter och våld driver miljontals människor in i fattigdom och hunger. I dag lever en fjärdedel av mänskligheten i konfliktdrabbade områden.

I skuggan av det svåra världsläget vill vi trots detta, som företrädare för två olika FN-organ, förmedla tre budskap från de dialoger och samtal vi haft under Stockholmsforumet: 

För det första är det nu viktigare än någonsin att det internationella samfundet investerar mer i konfliktförebyggande insatser och fredsbyggande.

Kostnaderna för att reagera på kriser – i stället för att investera i förebyggande arbete – är ohållbara. Under det senaste decenniet spenderade det internationella samfundet omkring 3 500 miljarder kronor på krishantering, humanitärt bistånd och flyktinghjälp. 

Mitt under pandemin så ökade de militära utgifterna med 2,6 procent och 2021 uppgick de globala militära utgifterna till omkring 20 000 miljarder kronor. Investeringar i förebyggande insatser och utveckling för att ta itu med grundorsakerna till kriser och konflikter är ett fynd i jämförelse och det är avgörande för att minska de enorma humanitära behoven. Varje krona som investeras i förebyggande insatser besparar oss 16 kronor i framtida kostnader vid kris och konflikt. Trenden vi nu ser med minskade resurser till långsiktig utveckling är därför ytterst olycklig i en tid då långsiktiga och hållbara satsningar på förebyggande och fred behövs som mest. 

Vi behöver mer förebyggande insatser så att kriser och konflikter inte bryter ut från första början. Det betyder att vi måste ta itu med de komplexa och flerdimensionella utmaningarna vi står inför och överbrygga gapen mellan det humanitära, utvecklingsinsatser och fredsbyggande.

Med det internationella miljö- och klimatmötet Stockholm+50 i backspegeln och den kommande klimatkonferensen COP27 senare i år måste vi också fortsätta se till att det finns ett särskilt fokus på konfliktdrabbade länder och regioner i miljö- och klimatarbetet, av vilka många är mycket sårbara för klimatförändringar.

En viktig mekanism för att bidra till det förebyggande arbetet är FN:s fredsbyggande fond som tillhandahåller flexibelt, katalytiskt och snabbt stöd till länder. UNDP är en av de största genomförarna av dessa insatser och det finns många exempel på hur dessa fredsbyggande insatser ger resultat: 

Med finansiering från FN:s fredsbyggande fond har UNDP bidragit till att öka förtroendet bland lokalsamhällen och minska konflikter mellan jordbrukare och herdar i södra Tchad och i gränsregionerna i Burkina Faso. Och vid gränsen mellan Mali och Niger hjälpte finansiering från fonden till att minska lokala markkonflikter genom att stärka den lokala kapaciteten för miljöskydd och konfliktlösning. 

För det andra, om vi ska lyckas med förebyggande insatser så måste våra tillvägagångssätt vara inkluderande. Utmaningar för fred och säkerhet kan inte hanteras utan att ge kvinnor och ungdomar möjlighet att delta och leda. Vi kommer aldrig att uppnå varaktig fred eller utveckling om perspektiven från stora befolkningsgrupper inte beaktas eller engageras i processen.

Och för det tredje, ett hållbart fredsbyggande arbete måste baseras på partnerskap – lokalt, nationellt och globalt – med ett brett och inkluderande nätverk av partners. Alla har en roll att spela. Värdet av partnerskap för att säkerställa fred och utveckling var något som lyftes gång på gång under Stockholmsforumet för fred och utveckling. 

Om vi ​​fortsätter längs med dessa tre linjer som vi målat upp sår vi frön av hopp. 

Vi påminns om att vår värld är djupt sammankopplad och att vi är starkt beroende av varandra. Vi har ett brådskande behov av en inkluderande multilateralism som bygger på civilsamhället, näringslivet, lokala och regionala myndigheter och andra samhällsaktörer. Det internationella samfundet måste uppfylla sina åtaganden och investera i en hållbar och rättvis värld. Vi kan bara göra det tillsammans.

Elizabeth Spehar, assisterande generalsekreterare vid FN:s Peacebuilding Support Office

Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Mer läsning