Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

”Regeringens biståndspolitik försämrar för världens synskadade”

Vi i Synskadades Riksförbund ser med oro på regeringens biståndspolitik och kräver att man tänker om. I ett läge där världsfattigdomen ökar är det inte läge att dra ned på bistånd till en grupp som redan tillhör världens fattigaste och mest marginaliserade, skriver Niklas Mattsson på Synskadades Riksförbund.

Tiotusentals människor har mist livet i jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien. Regeringen har beslutat att skicka över 100 miljoner kronor, som bland annat allokeras genom FN:s fond för katastrofbistånd.

Men när det gäller det mer långsiktiga biståndsarbetet har regeringen tydligt sänkt ambitionsnivån. Vi i Synskadades Riksförbund menar att Sverige både har råd att ge katastrofbistånd och att satsa pengar på utvecklingssamarbetet.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat om en treårig budgetram för biståndet som uppgår till 56 miljarder per år. Enprocentsmålet har frångåtts – i stället kommer 0,88 procent av Sveriges BNI läggas på bistånd för 2023.

Vi i Synskadades Riksförbund ser med oro på regeringens inriktning på biståndspolitiken. Dessutom befarar vi att partier i regeringssamarbetet kommer driva på för att biståndet ska sänkas ytterligare efter den innevarande treårsramen löpt ut.

Synskadades Riksförbund bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med våra systerorganisationer i Tanzania, Rwanda, Nicaragua, Etiopien, Gambia och Botswana. Det gör vi genom och tillsammans med MyRight, den svenska funktionshindersrörelsens biståndsorganisation.

I regleringsbrevet till Sida för 2023 framgår det att 10 procent ska skäras i budgeten för civilsamhällesorganisationernas bistånd. Det kommer slå hårt. Vi vet att personer med funktionsnedsättning redan ingår i grupper av samhällets fattigaste och mest marginaliserade människor.

Att leva i Sverige med en funktionsnedsättning är inte enkelt men det är en bättre tillvaro än vad de flesta funktionsnedsatta i världen upplever. 90 procent av barn som lever med en funktionsnedsättning går inte i skolan i utvecklingsländer.

Av de allra fattigaste i världen, cirka en miljard, är det upp till var femte person som har en funktionsnedsättning. En kvarts miljard människor har synnedsättningar. Nära 20 miljoner barn under 15 år lever med en synnedsättning. Men endast 0,5 procent av Sidas bistånd går till grupper och personer med funktionsnedsättningar.

Samtidigt vet vi att många synnedsättningar går att bota eller undvika men det saknas i regel ögonspecialister.

Därtill finns ett viktigt jämställdhetsperspektiv, då kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar oftare drabbas av social isolering, sexuellt våld, stigmatisering och ojämlika maktförhållanden.

Synskadades Riksförbund kan inte stillatigande låta regeringen skära ned på anslaget för biståndet till civilsamhällesorganisationer. Vi har därför skickat in en skrivelse till regeringen med våra krav.

  • Vi vill att biståndet till personer med funktionsnedsättningar både genom Sida och andra bilaterala organ ska bibehållas på minst den nivå det har i dag.
  • Vi vill även att regeringen omedelbart omprioriterar så att våra partnerorganisationer fortsatt kan se till att enskilda synskadade kan lämna fattigdom och få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Att skära ned på biståndet till världens fattigaste är helt fel. Vi vädjar därför till regeringen: Tvinga oss inte att överge våra synskadade systrar och bröder, som tillhör de mest utsatta i världen och behöver vårt bistånd för att få sina mest grundläggande rättigheter tillgodosedda. De förtjänar bättre.

Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund

Mer läsning