Ruben Wågman, Union to Union.

Ruben Wågman, Union to Union.

"Sverige måste göra mer för att förbättra migrantarbetares villkor"

En av världens mest utsatta arbetstagargrupper – migrantarbetarna – har lidit extra hårt under pandemin. Sveriges nya biståndsminister Matilda Ernkrans, behöver säkerställa att svenskt bistånd förbättrar deras svåra situation. Det skriver Ruben Wågman, policyrådgivare på Union to Union.

Publicerad:

Antalet migrantarbetare ökar i världen. FN:s internationella arbetsorganisation ILO räknar med att i dag kan ungefär 164 miljoner räknas till denna kategori. Det handlar om människor som ofta befinner sig på flykt från fattigdom och utsatthet och som inte sällan utnyttjas av arbetsgivare, vilket innebär låga löner, avsaknad av formella anställningar och usla arbetsmiljöer. 

Enligt den färska ILO-rapporten Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruitment har utsattheten, i form av diskriminering på arbetsmarknaden och förlorad försörjning, ökat under pandemin.

Fackligt bistånd kan stärka migrantarbetares situation

Diskriminering och exploatering av migrantarbetare försämrar arbetsvillkoren för alla arbetstagare i ett land. Om villkoren försämras för en grupp av arbetstagare riskerar det att spridas till fler. Därför är arbetsmigration ett område där fackliga organisationer spelar en avgörande roll, inte minst genom att företräda migrantarbetares krav på bättre arbetsvillkor. 

Internationellt, fackligt utvecklingssamarbete har en viktig roll i arbetet för migranters rättigheter. Bara under de senaste åren har svenskt bistånd bidragit till att migrantarbetare i exempelvis Malaysia och Nigeria fått tillgång till hälsovård och att denna grupp i flera länder utrustats med medicinsk skyddsutrustning under pandemin. 

Båda dessa exempel visar hur svenskt bistånd bidrar till stöd för människor som lever och arbetar i utsatthet, och varför det behövs ett fortsatt starkt internationellt utvecklingssamarbete.

Solidarisk utrikespolitik – viktig valfråga

Svensk utrikespolitik måste bidra till att förbättra migrantarbetares situation. Som ett internationellt välfärdsland med ambitioner att bidra till en värld utan fattigdom har Sverige ett ansvar att stå upp för att denna utsatta grupp prioriteras inom det internationella biståndet.

Union to Union, den svenska fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för fackligt utvecklingssamarbete, vill därför uppmana den nytillträdda biståndsministern Matilda Ernkrans att tydligt ta ställning för ett internationellt utvecklingssamarbete, som också satsar på att förbättra migrantarbetarnas villkor. 

Det här är en av våra tids absolut viktigaste frågor och kan bara lösas genom en ansvarsfull och solidarisk utrikespolitik. 

Ruben Wågman, påverkansrådgivare, Union to Union

Mer läsning

Vad gör ni i Kambodja Forum Civ?

Forum Civ stöttar organisationer i ett 70-tal länder. I Kambodja är Panha Sok organisationens regionchef. Hon berättar om varför staten ibland ser på dem som en del av oppositionen. Kring jul- och nyårshelgerna skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.