Anette Rosengren, nordisk koncernchef Philip Morris AB.

Anette Rosengren, nordisk koncernchef Philip Morris AB.

”Vissa i tobaksbranschen jobbar för en hållbar utveckling”

A Non Smoking generation med Helen Stjerna i spetsen kritiserar i en debattartikel i OmVärlden tobaksindustrins hållbarhetsarbete. Vi kan inte tala för hela branschen men vi kan berätta hur vi på Philip Morris (PMI) arbetar för att uppfylla FN:s globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Det viktigaste vi kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att underlätta för rökare som annars skulle fortsätta röka att byta till mindre skadliga alternativ. Genom att fortsätta vår forskning och utveckling av mindre skadliga alternativ riktat mot de vuxna rökare som annars skulle fortsätta röka cigaretter kan vi bidra stort i hållbarhetsarbetet. Redan i dag har miljontals rökare världen över gått över från skadliga cigaretter till mindre skadliga produkter. En omställning som är bättre för folkhälsan och också för samhället i stort, jämfört med alternativet fortsatt rökning. Detta är vårt enskilt viktigaste bidrag till FNs hållbarhetsmål.  

Precis som andra industrier med global produktion måste även tobaksindustrin säkerställa att vår verksamhet är långsiktigt hållbar och att transformationen görs på ett hållbart sätt. Det är enbart genom att ställa krav utifrån hela hållbarhetområdet, socialt såväl som miljömässigt och i hela värdekedjan, som vi kan få till stånd en positiv förändring. Detta gäller oavsett om det handlar om produktion av kläder, utvinning av metaller eller tobaksodlingar. 

I vårt fall handlar det om att säkerställa goda arbets- och levnadsvillkor för alla våra leverantörer och att tillsammans med dem arbeta för en mer hållbar odling. Det kan såväl handla om att se till att vattenanvändningen blir mer effektiv som vårt program för goda jordbruksmetoder som främjar friska grödor och biologisk mångfald. Det handlar bland annat om att bidra med konkreta handlingsplaner och digitala verktyg, bevattningssystem, samt incitament för att ställa om. PMI bedriver också ett aktivt spårbarhetsarbete för att säkerställa att ingen tobak vi köper in kommer från områden med risk för avskogning av skyddade skogar. Vi analyserar även risker när det gäller våra leverantörers mark- och vattenanvändning. För andra året i rad har PMI mottagit högsta betyg av CDP (Carbon Disclosure Project) för bekämpning av klimatförändringar, avskogning och arbete med att skydda vattentillgången. 

Som världens ledande tobaksbolag verkar PMI för att hela branschen ska få bättre arbetsvillkor. Barnarbete ska inte förekomma hos våra leverantörer och alla anställda ska ha en självklar rätt att gå med i en facklig organisation och förhandla kollektivt om löner och rättigheter. Vårt arbete fokuserar på förbättrade arbets- och levnadsförhållanden tex. i form av anständigt boende och skyddskläder till alla medarbetare hos våra leverantörer. PMI följer upp detta nogsamt tillsammans med externa observatörer och rättar sig inte leverantörerna avslutas samarbetet med dem. Fattigdom är en viktig orsak till barnarbete och därmed ett viktigt fokus i det preventiva arbetet. Därför arbetar vi med flera program, bland annat skolmat och fritidsverksamhet i Malawi samt särskilda utbildningsprogram för kvinnor. Vi ger också stöd till finansiering för att starta mikroföretag. 

De nya rökfria produkterna innehåller betydligt mindre tobak och därför handlar vårt sociala ansvarstagande också om att bistå tobaksodlarna i deras transformation, att gå från att odla tobak till att odla även andra grödor. Redan idag uppskattar vi att två tredjedelar av våra leverantören odlar annat än tobak på sin mark.

Att agera socialt hållbart handlar inte enbart om att säkerställa goda arbetsvillkor vid själva produktionen och om att uppfylla FN:s hållbarhetsmål i vår egna verksamhet utan också om att få med tobaksodlarna på den transformation PMI påbörjat. Vi är fast beslutna att nå visionen om en rökfri värld, men vi är inte beredda att lämna alla de som idag har sin försörjning på tobaksplantagerna i sticket eller att inte driva transformationen på ett hållbart eller icke transparent sätt. Vår omvandling ska ske på ett socialt ansvarsfullt sätt där de ges möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i en värld utan cigaretter. 

Anette Rosengren, nordisk koncernchef Philip Morris AB

Mer läsning